مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

توضیحات دسته بندی. توضیحات به صورت پیش فرض مهم نیستند، با این حال بهتر است در مورد سوالات این بخش توصیحاتی یادداشت کنید.

0 رای 1 پاسخ
این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد. دسته بندی یک