0

کفاره ترک عمل به نذر چه قدر هست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.