0

چند سال پيش جهت شفاي بيماري خودم چند مورد نذر كردم ولي الان كه هنوز حاجتم برآورده نشده مي بينم يكي از موردهاي نظر با اعتقادات من منافات داره و بر اثر شرايط روحي نه چندان مطلوب و بر اثر اعتقادات عرفي و سنتي اين نذر را كرده ام آيا مي توانم اين نذر را تغيير يا عوض كنم ؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.