0

این حدیث از امام رضا(ع): «هر کس او (حضرت معصومه) را با شناخت از جایگاهش زیارت کند، بهشت برای اوست»، در کدام منابع آمده است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.