0

چرا مكان هايى كه وقف شده است، خريد و فروش نمى شود؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.