0

چرا در زیارت عاشورا اول صد لعن و بعد صد سلام آمده است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.