0

چرا برای برآورده شدن حاجاتمان نذر می‌کنیم؟ در صورتی که اگر خداوند بخواهد حاجتی را پاسخ دهد، نیاز به امداد مالی ما ندارد تا در راهش خرج کنیم.

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.