0

در فرازی از زیارت عاشورا می‌خوانیم: «و ان یرزقنی طلب ثارکم مع امام هدی ظاهر ناطق …»؛ کلمه «ثارکم» به سه شکل نوشته شده: «ثارکم»، «ثاریکم» و «ثاری»؛ کدام‌یک صحیح است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.