0

در زیارت‌نامه امام عصر(ع)، منظور از «و احفظ فیه رسولک و آل رسولک»، چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.