0

وقف کردن از مال حرام (مالی که برای کسی بوده و با فریب از او گرفته ایم) چه حکمی دارد؟، آیا بعد از این کار (وقف) حق الناسی برگردن ماست یا خیر؟

پاسخ داده در