0

وقف و شرایط آن چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.