0

وضعیت احداث اعیانی در رقبات موقوفه بدون مجوز موقوفه به چه صورت است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.