0

هر گاه در اساسنامه مؤسسه ای که تأسیس می شود قید شود که مثلاً ۵ نفر بعنوان هیأت امناء مؤسسه انتخاب می شوند و احیاناً اگر برخی از آنان از عضویت کنار رفت و یا بدلیل برخی عوارض کنار گذاشته شده شخص دیگری را بجای او انتخاب می کنند حال اگر این مؤسسه دارای مالی باشد و آن مال را وقف کنند آیا می توان هیئت امناء را که بعداً انتخاب می شوند و هنگام انشاء وقف وجود ندارند آیا عدم وجود و تعیین آنان مانع صحت جعل تولیت وقف برای آنها نیست؟ همین سوال در موردیکه تولیت وقف را برای شخصی قرار دهند و بعد از مرگ او تولیت را با عالم عادل محل یا شهر و یا روستا قرار دهند جاری است.

مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله)

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.