0

نذوراتي كه در ايام محرّم به صندوق هاي حضرت ابوالفضل عليه السّلام واريز مي‌ شود در چه راهي بايد مصرف شود آيا مي‌ توان صرف حسينيه ‌ها و تكايا نمود يا خير؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.