0

نذر در مال غیر چگونه است مثلاً مادر برای فرزندش نذر می‌كند كه فرزند آن را ادا كند، آیا چنین نذری صحیح است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.