0

مبلغی را نذر کردم و برای عمل به نذر، مبلغ آن را به کسی که مطمئن بودم انجام می‌دهد دادم، ولی او انجام نداده و من نیز به او دسترسی ندارم. آیا نذر هنوز بر عهده من است یا به عهده اوست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.