0

مقصود از حدیث زیر چیست که می‌گوید هر کسی که حج مشرّف می‌شود، خداوند او را زیارت می‌کند؟ مگر خدا جسم است؟ «هر کسی بیشتر از ۵۰ حج مشرّف ‌شود، خداوند در هر روز جمعه او را زیارت می‌کند».

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.