0

ميخوام بدونم مني كه مسلمونم ميتونم نذري كه ميكنم براي مسيح باشه؟ يعني مثلا بگم فلان كار بشه من تو كليسا شيريني پخش ميكنم. آيا اين نذر درسته يا نه؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.