0

من نمی دانم و شک دارم که قبلا نیت کردم به زیارتی بروم. آیا باید به این زیارت بروم؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.