0

من نذر می‌کنم، ولی بعضی از آن‌ها را از یاد می‌برم، حکمش چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.