0

من نذر كردم اگر ظرف يک هفته اينترنت را فرا بگيرم، فلان مبلغ معين را صدقه بدهم، لكن عهد شكنى كردم. آيا بر من واجب است كه اين مبلغ را پرداخت كنم يا نه؟ اگر واجب است، آيا مى توانم به نحوى از آن فرار كنم، براى مثال آن را به بعضى از فاميل كه از من پول مى گيرند، بدهم به صورتى كه از طريق ديگرى به من باز مى گردد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.