0

من مقلد آیة الله سیستانی ام. اگر بخواهم نذری کنم ولی بلد نباشم کاری که می خواهم بکنم به عربی بگویم تکلیف من چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.