0

من خانه ای در انگلیس خریده ام، قبلاً نذر کرده بودم اگر ان شاء ا… خانه ای خریدم، یک سال جلسه قرآن مردانه در منزل برگزار می کنم ولی قدری راه دور و منزل هم بزرگ نیست. آیا باید این نذر را ادا کنم؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.