0

مقصود از قاعده «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.