0

مقصود از «خُزّان العلم» در زیارت جامعه کبیره چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.