0

آیا تعبیر «لابکین علیک بدل الدموع دما» در فرض پذیرش صدور زیارت ناحیه از معصوم دلالت بر معنای حقیقی دارد؟ برخی در جایز دانستن اضرار و آسیب‌رسانی در عزاداری (مانند لطمه زدن و … ) به این فقرات استناد می‌کنند.

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.