0

معنای «عناصر الابرار و دعائم الاخیار» در زیارت جامعه کبیره چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.