0

مستأجر ملک تجاری که عرصه و اعیان آن وقف است بخواهد به فرد دیگری منتقل نماید چه اقداماتی باید انجام دهد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.