0

مستأجری در ملکی ۲۴ سال سکونت داشته، مالک ملک خود را وقف نموده و جدیدا فوت نموده البته ملک سه طبقه هست و طبقه سوم همسر مالک تا زنده بودن حق تملیک دارد، تکلیف مستأجر در این میان چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.