0

اصطلاحات «موقوفه مجهول المصرف» و «متعذر المصرف» را توضیح دهید؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.