0

مراد از اینکه امام صادق(ع) فرموده است: اگر امام رضا(ع) را عارفاً بحقه زیارت کنید، شفاعتتان می‌کنم، حتی اگر مرتکب گناه کبیره شده باشید، چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.