0

مالک مال موقوفه پس از وقف کیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.