0

مؤثرترین نذر که باعث رسیدن به حاجت می شود، کدام است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.