0

عضو تعاونی مسکن کارکنان اوقاف هستم و یک قطعه زمین اوقافی از طرف آن تعاونی به من واگذار شده ‌است و قصد فروش آن را دارم، آیا پس از فروش آن خمس به پول آن تعلق می‌گیرد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.