0

فرق میان نذر، عهد و قسم چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.