0

در زیارت حضرت رسول از دور آمده است که «الْفَائِتَ‏ عَنِ‏ اللِّحَاقِ»، اگر این‌گونه است پس چرا در زیارت حضرت صدیقه طاهره(س) می‌گوییم: «أَنْ‏ تُلْحِقَنَا بِتَصْدِیقِنَا»؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.