0

فردی که مالک نیست می تواند مالی را وقف کند؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.