0

عبارت «و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم» از زیارت جامعه کبیره با آیه شریفه‏ «إِنَّ إِلَیْنا إِیابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا حِسابَهُمْ» چگونه سازگار است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.