0

برای انعقاد نذر صحیح چه باید بگوییم؟ آیا نذر ما در زمان قبل از بلوغ صحیح بود؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.