0

سوالی کردم درباره نذر که در جواب نوشته بودید (اگرصیغه نذر شرعی خوانده شده باشد، انجام آن واجب است). منظور از صیغه نذر چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.