0

شرايط وقف كردن يك وسيله براي مسجد يا حسينيه يا مكانهاي ديگر چيست ؟ آيا بايد توسط صاحب آن وسيله وقف شود يا اينكه رضايت صاحب آن جهت وقف الزامي است و اينكه وسيله اي كه وقف مي شود چه شرايطي بر آن مترتب مي شود؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.