0

بعضی از علما معتقد هستند در زیارت مقدس عاشورا در موارد ۱۰۰ لعن و ۱۰۰ سلام گفتن فراز آخر کفایت می کند و نیاز به گفتن کل فراز نمی باشد اگر این جمله نیز صحیح است لطفاً سند آنرا ذکر فرمائید.

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.