0

چرا در زیارت ها خطاب به انبیای گذشته ضمیر غایب آمده، اما درباره ائمه به صورت حاضر است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.