0

در یک دوره موقت زیارت قبور ممنوع بوده با توجه به منابع اهل سنت با استناد به احادیثی از پیامبر، آقای سبحانی در جایی گفته اند اهل کتاب قبور پیامبران خود را سجده گاه قرار داده بودند، پیامبر به این دلیل ابتدا منع، بعد جایز دانست! توضیح بیشتری بدهید. چه سالی بوده است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.