0

زمینی را با سند تک برگ ملکی عرصه و اعیان با وضعیت خاص طلق خریدم بعد از اخذ مجوز در آن ۴ واحد ساختم و فروختم هنگام اخذ سند اداره ثبت گفت زمین وقفی است (حدود ۴۰۰ نفر درگیر این موضوع هستند) میگن از قدیم اشتباه شده است.

حالا تعهد من نسبت به خریدار که به ایشان ملکی فروختم چه میشه؟

آیا جز قوه قاهره محسوب نمیشه؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.