0

زمين هاي وقفي را كه خانه درست كرده اند، براي مستاجرين چه صورتي دارد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.