0

دور ریختن مواد غذایی نذر کرده اگر بلا استفاده بماند، چه حکمی دارد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.