0

با توجه به بزرگی امام حسین(ع) و روایات زیادی که در مورد ثواب زیارت ایشان بیان شده است؛ چرا در روایات ثواب زیارت عبدالعظیم حسنی برابر ثواب زیارت امام حسین(ع) قرار داده شده است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.