0

محضر مبارک عالم گرانقدر آیت الله هادوی تهرانی،
سلام علیکم،
ضمن تقدیم احترام، مستدعی است در رابطه “نذر برای حیوانات” اعلام فرمایید.
در گذشته شایع بود که در اماکن مذهبی و امامزاده ها، افراد ادای نذر، مشتی گندم برای پرندگان خریداری کرده و در اختیار آنها قرار می دادند که متاسفانه امروزه از شیوع آن کاسته شده. با توجه به هزینه پایین چنین نذری برای هر فرد و امکان پذیری آن برای عموم و البته فواید زیست محیطی حاصل از آن آیا اصالتاٌ چنین نذری را تایید میفرمایید؟
مضافاٌ اینکه در فصول سرد و مخصوصاٌ به هنگام بارش برف، بسیار زیادی از جانوران شهری و غیر شهری – مخصوصاٌ پرندگان – که امکان یافتن غذا ندارند، از بین می روند. آیا انجام ، ادا، معرفی و تبلیغ چنین نذری را تایید می فرمایید؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.