0

در کدام یک از آیات قرآن به وقف اموال اشاره شده است؟ آیا صحت دارد وقف از دین زردشت بین مسلمان رواج یافت است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.